leetcode 5题

Posted by franki on June 1, 2021

leetcode 5题 最长的回文子串

给你一个字符串 s,找到 s 中最长的回文子串。

示例1

输入:s = "babad"
输出:"bab"
解释:"aba" 同样是符合题意的答案。

示例2

输入:s = "cbbd"
输出:"bb"

思路

动态规划

代码

/**
 * @param {string} s
 * @return {string}
 */
var longestPalindrome = function(s) {
  if(!s || s.length < 2){
    return s;
  }
  var s_f = s.split('').reverse().join('');
  var resultStr = s[0];
  var maxLen = 1;
  var tmpLen = 1;
  var maxStrIndex = 0;
  var len = s.length;
  //判断字符串是否回文
  function isPalinerome(i,r){
    if(len - i - 1 == r -tmpLen + 1){
      return true
    }
    return false;
  }
  //初始化二维数组
  var len = s.length;
  var arr = new Array(len);
  for(var i = 0;i<len;i++){
    arr[i] = [];
    for(var r = 0;r<len;r++){
      arr[i][r] = 0
    }
  }
  for(var i = 0;i<len;i++){
    for(var r=0;r<len;r++){
      if(s[i] == s_f[r]){
        if(i==0 || r==0){
          arr[i][r] = 1
        }else{
          arr[i][r] = arr[i-1][r-1] + 1
          tmpLen = arr[i][r]
        }
        if(tmpLen > maxLen && isPalinerome(i,r)){
          maxStrIndex = r;
          maxLen = tmpLen;
          resultStr = s.substring(i-tmpLen+1,i+1);
        }
      }
    }
  }
  return resultStr;
};

复杂度分析:

 • 时间复杂度: O(N^2)
 • 空间复杂度:O(N^2)