leetcode 494题

Posted by franki on October 31, 2022

leetcode 494 目标和

给你一个整数数组 nums 和一个整数 target 。

向数组中的每个整数前添加 ‘+’ 或 ‘-‘ ,然后串联起所有整数,可以构造一个 表达式 :

例如,nums = [2, 1] ,可以在 2 之前添加 ‘+’ ,在 1 之前添加 ‘-‘ ,然后串联起来得到表达式 “+2-1” 。 返回可以通过上述方法构造的、运算结果等于 target 的不同 表达式 的数目。

示例1

输入:nums = [1,1,1,1,1], target = 3
输出:5
解释:一共有 5 种方法让最终目标和为 3 。
-1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3
+1 - 1 + 1 + 1 + 1 = 3
+1 + 1 - 1 + 1 + 1 = 3
+1 + 1 + 1 - 1 + 1 = 3
+1 + 1 + 1 + 1 - 1 = 3

示例2

输入:nums = [1], target = 1
输出:1

思路

可以使用回溯的方法,遍历所有的表达式,回溯过程中维护一个计数器 count,当遇到一种表达式的结果等于目标数 target 时,count 的值 +1。当遍历完所有的表达式后,即可得到结果等于目标数 target 的表达式的数目。

代码

var findTargetSumWays = function(nums, target) {
  let count = 0;
  const backtrack = (nums, target, index, sum) => {
    if (index === nums.length) {
      if (sum === target) {
        count++;
      }
    } else {
      backtrack(nums, target, index + 1, sum + nums[index]);
      backtrack(nums, target, index + 1, sum - nums[index]);
    }
  }
  
  backtrack(nums, target, 0, 0);
  return count;
};

复杂度分析:

 • 时间复杂度: O(2^N)
 • 空间复杂度:O(1)