leetcode 162题

Posted by franki on January 9, 2021

leetcode 162题 寻找峰值

峰值元素是指其值大于左右相邻值的元素。

给定一个输入数组 nums,其中 nums[i] ≠ nums[i+1],找到峰值元素并返回其索引。

数组可能包含多个峰值,在这种情况下,返回任何一个峰值所在位置即可。

你可以假设 nums[-1] = nums[n] = -∞。

示例1:

输入: nums = [1,2,3,1]
输出: 2
解释: 3 是峰值元素,你的函数应该返回其索引 2。 

示例2:

输入: nums = [1,2,1,3,5,6,4]
输出: 1 或 5
解释: 你的函数可以返回索引 1,其峰值元素为 2;
或者返回索引 5, 其峰值元素为 6。

思路

1 顺序查找法

2 二分查找法

代码

// 顺序查找
var findPeakElement = function(nums) {
  const len = nums.length;
  let i;
  for (i=0; i<len-1; i++) {
    if (nums[i] > nums[i+1]) {
      return i;
    }
  }
  return i;
};

// 二分法
var findPeakElement = function(nums) {
 let l = 0, r = nums.length - 1;
 while (l < r) {
  const mid = Math.floor((r - l) / 2) + l;
  if (nums[mid] > nums[mid + 1]) {
   r = mid;
  } else {
   l = mid + 1;
  }
 }
 return l;
}

复杂度分析

 • 时间复杂度: O(N) / O(logN)
 • 空间复杂度: O(1)